Applicable Translations English پښتو فارسی Français Indonesia Русский 中文 عربي

83

En-Nasîr -Celle Celâluh-

«Sahiheyn'de» geldiğine göre: Hudeybiye Antlaşması'nın şartları Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashabına ağır gelmişti.

Ömer İbnu’l-Hattâb şöyle demiştir: Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelip: “Sen Allah’ın hak peygamberi değil misin?” dedim. «Evet» dedi.” Biz hak üzere, düşmanlarımız da batıl üzere değiller mi?” dedim. «Evet» dedi. “Öyleyse biz niye dinimiz uğrunda alçaklığı kabul ediyoruz? dedim.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Ve ben Allah'a isyan etmem. O, bana yardım edecektir.» [Bu Buhârî'nin lafzıdır]

Hakkı hakim kılan sensin ve sen çok yücesin, sensin hak edenlere hakkını veren

Tahrip etmeye ısrarla devam eden bir kötülüğü hezimete uğratır, senin yardımın en güçlü ve en yakın olanıdır

Allah Teâlâ yüce zatı hakkında şöyle buyurmuştur: (Eğer yüz çevirirlerse bilin ki, Allah sizin dostunuzdur. O; ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır!) [Enfâl Suresi: 40]

Rabbimiz -Subhânehû ve Teâlâ - elçilerine, peygamberlerine ve evliyalarına bu dünyada ve şahitlerin bulunacağı günde düşmanlarına karşı zafer kazandırır. Allah - Subhânehû ve Teâlâ- şöyle buyurmuştur: (Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.) [Ğâfir/Mümin Suresi: 51]

Rabbimiz -Azze ve Celle- zayıflara yardım eder, kâfir bile olsalar mazlumların üzerlerinden zulmü kaldırır. Onların Allah'tan başka yardımcıları yoktur.

Rabbimiz -Azze ve Celle- düşmanlarına karşı Müminlere zafer bahşeder. Bu düşmanlar, kâfirler ve zalimler gibi dışarıdan olsun veya nefis ve Şeytan gibi içerden düşmanlar olsun fark etmez ve bu iki düşman Mümine dışardan olan düşmanlarından daha zararlıdırlar; (Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.) [Ankebut Suresi: 69]

Ve eğer Allah'ın zaferi helirse; Allah'ın yardım ettiği kimseye galip gelecek yoktur. O'nun yüzüstü bıraktığı kimsenin de yardımcısı yoktur. (Şayet Allah size yardım ederse sizi yenecek hiç kimse yoktur.) [Âl-i İmrân Suresi: 160]

Yardım Yöntemleri:

Ve Allah'ın Mümin kullarına yardımının çeşitleri vardır. Allah -Azze ve Celle- kulun ummadığı yerden yardım eder, o yardım sayılamaz, sınırlanamaz ve reddedilemez:

Bazen de bu yardım; Bedir'de peygamberi ve ashabını meleklerle desteklediği gibi; Âd kavmi ve Hendek Savaşı'nda kuvvetli rüzgârla olduğu gibi veya Fil Sahipleri'ne Ebâbil kuşlarını gönderdiği gibi, Semûd kavmine dehşet verici çığlık gönderdiği gibi, Kârun'u yerin dibine geçirdiği gibi, Lût -aleyhiselâm-'ın kavminin üzerine taş yağdırdığı gibi, Nuh -aleyhisselâm-'ın kavmine tufanı gönderdiği gibi vuku bulur.

Allah -Azze ve Celle-'nin- askerleri sayısızdır ve Allah, işlerine hakimdir. Allah -Tebâreke ve Teâlâ- her şeye Kadir'dir.

Yardım çeşitleri şöyle olur; bazen Dâvud ve Süleyman -aleyhimâsselâm-'ın ve Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in düşmanlarına karşı onlara zafer ve galibiyet bahşederek yardım etmesi gibi olur.

Bazen de elçilerin hayatta oldukları zaman yalancılardan intikam alarak; Nuh kavmi, Lût kavmi, Firavun ve diğerlerinin helak edilmesi veya onların ölümünden sonra; Yahya -aleyhisselam-'ın katillerine karşı Buhtunnasr'a güç vermesi ve İsâ -aleyhisselam-'ı öldürmek isteyenlere karşı Romalılar'a güç vermesi gibidir.

Allah -Azze ve Celle- şöyle buyurmuştur: (Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.) [Ğâfir/Mümin Suresi: 51]

Yeterli Cevap

Süddî şöyle demiştir: ''Peygamberler ve Müminler bu dünyada kendilerine yardım edildiği halde öldürüldüler, o peygamberlere ve Müminlere bunu yapan topluluğun üzerlerine Allah başka bir kavim gönderip de onlar tarafından öldürülenlere yardım etmeden o (peygamberleri ve Müminleri öldüren) topluluk gitmez, bu ayetle sorun ortadan kalkacaktır.''

Bazı insanların Allah -Azze ve Celle-'nin şu sözünde dile getirdikleri diğer bir çelişkiye gelince: (Allah, Müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.) [Nisâ Suresi: 141]

Ahirette bu konuda bir sakınca yoktur.

Ancak dünyaya gelince -İbnü'l Kayyim- -Allah ona rahmet etsin-'in dediği gibi cevabı şöyledir: Eğer iman zayıfsa, o zaman düşmanları, imanlarındaki eksikliklere göre onlara saldırır ve üstün gelebilirler.

Mümin; izzetli, galip gelen, desteklenen ve kendisine yardım edilendir: (Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.) [Ğâfir/Mümin Suresi: 51]

Ve Müslümanın, yaşadığımız bu dönemde kâfirlerin kendi üzerlerine olan hakimiyetini görmesinin sebebi şudur: Müslümanların dinlerini yaşarlarken yaptıkları eksiklik ve fazlalıklardan olup, eğer tevbe ederlerse imanları tamamlanır ve Allah -Azze ve Celle- tarafından onlara yardım gelmiş olur: (Allah, (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur.) [Rûm Sûresi: 6]

Zaferin bedeli: İnanç, hazırlık ve sabırdır. Çünkü Allah -Azze ve Celle- şöyle buyurmuştur: (Müminlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır.) [Rûm Suresi: 47] Şöyle demiştir: (Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.) [Enfâl Suresi: 60] Şöyle demiştir: (Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez.) [Âl-i İmrân Suresi: 120] Rasûlullah'tan -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelen bir rivayette şöyle buyurmuştur: «Muhakkak ki zafer sabırla gelir» [Sahîh Hadis Ahmed «Müsned» de rivayet etmiştir].

Ve burada zafer, yardımcı olan Mevla tarafından iner. Çünkü Allah -Azze ve Celle- şöyle buyurmuştur: (Yardım ve zafer ancak Allah katındadır.) [Âl-i İmrân Sûresi: 126] Şöyle demiştir: (Şayet Allah size yardım ederse, sizi yenecek hiç kimse yoktur.) [Âl-i İmrân Suresi: 160]

Ve eğer Allah -Azze ve Celle- seninleyse, o zaman kim sana karşı durabilir?

O sana karşıysa, senin yanında kim durabilir?

Kim Allah'a sığınırsa Allah, o kimseye yeter ve onun değerini yükseltir: (Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlanız O’dur. O ne güzel mevladır ve ne iyi yardımcıdır.) [Hac Suresi: 78]

O halde Mümin, Mümini sever ve yurtları uzak, zamansal olarak uzak da olsa gıyaplarında ona destek olur.

Ey Nasîr olan Allah'ım! Kâfir topluluğa karşı bize yardım et!